ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatste update 01/05/2024

1.    Algemeen

1.1. Over WilderZin

1.1.1. Bedrijfsgegevens

WilderZin
Olivier De Sutter
KBO: 0804.364.283
BTW: BE0804.364.283

1.1.2. Contactgegevens

 • Postadres:

WilderZin
p/a Olivier De Sutter
Boeksveldstraat 38
2610 Wilrijk

2.    Aanbod en Inschrijving

2.1. Activiteiten

2.1.1. Open aanbod

 • De door WilderZin aangeboden open activiteiten worden beschreven op onze website.
 • Als deelnemer vind je er voor iedere activiteit een duidelijke beschrijving van het aangeboden programma, minimaal aantal deelnemers, datum, kostprijs, inbegrepen en niet inbegrepen kosten.
 • Alle kosten die bij de omschrijving van de activiteit niet expliciet zijn beschreven als inbegrepen, zijn in geen enkel geval ten laste van WilderZin.

2.1.2. Formules voor groepen of bedrijven

 • Voor groepen of bedrijven biedt WilderZin maatwerkformules aan.
 • Is samenspraak met de klant wordt de activiteit in dat geval vormgegeven aan de hand een gepersonaliseerde offerte op basis van de gewenste data, aantal deelnemers en formule.
 • Alle kosten die bij de omschrijving van de activiteit niet expliciet zijn beschreven als inbegrepen, zijn in geen enkel geval ten laste van WilderZin.

2.1.3. Aanpassing en wijzigingen

 • Vermits de activiteiten van WilderZin worden georganiseerd in een natuurlijke omgeving behoudt WilderZin het recht om de activiteit aan te passen in functie van de deelnemers, weersomstandigheden of eventuele overmacht.
 • In dat geval wordt steeds een evenwaardig aanbod voorzien in overleg met de deelnemers.

2.2. Inschrijving & betaling

2.2.1. Individuele inschrijvingen

 • Individuele deelnemers schrijven in voor de activiteiten van WilderZin via het inschrijvingsformulier op de website.
 • Door het invullen en indienen van dit formulier verbinden de deelnemers zich ertoe de deelnameprijs voor de betreffende activiteit te betalen binnen de voorziene betaaltermijn.
 • Inschrijving is pas definitief na ontvangst van de volledige deelnameprijs door WilderZin.

2.2.2. Reservaties voor groepen of bedrijven

 • Reservaties voor groepen en bedrijven zijn definitief na goedkeuring en ondertekening van de gepersonaliseerde offerte door de klant.
 • Na goedkeuring en ondertekening van de offerte verbindt de klant zich ertoe de betaling van het offertebedrag volgens volgende modaliteiten te voldoen:

Factuur

% bedrag

Betaling

Voorschot

30%

10 d. na factuur

Saldo

70%

30 d. na factuur, doch uiterlijk 14 d. voor vertrek

2.2.3. Laattijdige betaling

 • Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de klant op de vervaldag van de factuur zal van rechtswege en onmiddellijk door de klant een interest verschuldigd zijn, gelijk aan de wettelijke interest, tot de datum van algehele betaling.
 • Bovendien is de klant acht kalenderdagen na de ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de totale prijs verschuldigd, en dit met een minimum van 200,00 EUR, onverminderd het recht van WilderZin om een hogere schadevergoeding te vorderen als de werkelijk geleden schade hoger is.
 • WilderZin kan de kosten voor invordering van de openstaande schuld terugvorderen van de Klant.

3.    Veiligheid & Aansprakelijkheid

3.1. Algemene informatie

3.1.1. Verantwoord op stap

 • Met WilderZin ga je avontuurlijk op stap in een natuurlijke omgeving.
 • De routes volgen zowel bewegwijzerde als onbewegwijzerde paden, vaak onverhard.
 • Tijdens onze tochten dienen we soms natuurlijke obstakels zoals hellingen, beken, etc. te passeren.
 • Deelnemers erkennen hiervan op de hoogte te zijn en aanvaarden de risico’s eigen aan een bivaktocht.

3.1.2. Basisuitrusting

 • WilderZin voorziet degelijke en aangepaste materialen in functie van de geplande activiteit.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het voorzien van een degelijke persoonlijke basisuitrusting. Deze uitrusting omvat, maar is niet beperkt tot, aangepaste wandelschoenen, kledij en regenjas.
 • Deelnemers ontvangen uiterlijk 1 week voor de voorziene vertrekdatum duidelijke informatie i.v.m. de door hen te voorziene basisuitrusting.

3.2. Schade en Ongevallen

3.2.1. Deelname op eigen risico

 • Deelname aan de door WilderZin ingerichte activiteiten gebeurt op eigen risico.

3.2.2. Ziekte en ongevallen

 • Deelnemers verbinden zich ertoe zelf hun verzekeringsstatus bij de mutualiteit of aanvullende verzekering na te kijken en eventueel in orde te brengen voor vertrek.
 • Deelnemers voorzien zelf de nodige middelen om zich te beschermen tegen zon, regen en insectenbeten.
 • Lichamelijke of geestelijke problemen die mogelijks een invloed kunnen hebben op het verloop van de activiteit moeten op voorhand gemeld worden. In dat geval wordt in samenspraak met de deelnemer bekeken of deelname aan de activiteiten mogelijk is.

3.2.3. Schade

 • WilderZin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal aan/van eigendom van de deelnemer of schade aan personen (zowel deelnemers als derden).
 • WilderZin behoudt zich het recht om de kosten voor opzettelijke of door zware nalatigheid veroorzaakte schade aan het ter beschikking gestelde materiaal te verhalen op de deelnemer(s).

3.3. Respect voor de Omgeving

3.3.1. Leave no Trace

 • De paden en bossen die we betreden laten we onaangeroerd achter voor de volgende wandelaars en de natuurlijke bewoners.
 • Bij de organisatie van de activiteiten streeft WilderZin naar een maximale toepassing van de 7 “Leave no Trace” principes:
 1. Planning en voorbereiding
 2. Wandelen en kamperen op duurzame ondergrond
 3. Geen afval achterlaten
 4. De omgeving onaangeroerd laten
 5. Uitsluitend functionele en veilige kampvuren
 6. Respect voor fauna & flora
 7. Respect voor elkaar en andere wandelaars
 • Deelnemers verbinden zich ertoe om volgens deze principes respectvol om te gaan met de omgeving waar we te gast zijn.

3.3.2. Vuur

 • Het maken van vuren door de deelnemers is verboden tenzij op de door de organisatie aangegeven locatie.
 • Aangelegde vuren dienen te allen tijde gedoofd te worden bij het verlaten van de locatie en mogen in geen geval onbeheerd achtergelaten worden.

3.3.3. Roken

 • Omwille van brandgevaar is roken tijdens de activiteiten verboden tenzij op een door de organisatie aangegeven locatie.
 • Deelnemers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig doven van rookwaren.

3.3.4. Wildplukken

 • Deelnemers erkennen dat WilderZin nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor de eventuele gevolgen van de consumptie van zelfgeplukt of verzameld voedsel.

3.4. Alcohol & Drugs

3.4.1. Afspraken

 • Overmatig gebruik van alcohol en ieder gebruik van drugs zijn niet toegelaten tijdens de activiteiten van WilderZin.
 • Doorheen de activiteiten verwachten we van onze deelnemers een verantwoord alcoholgebruik.

3.4.2. Aansprakelijkheid en uitsluiting

 • WilderZin aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als een deelnemer tijdens een activiteit onder invloed geraakt van alcohol of andere middelen.
 • Deelnemers die bij aanvang van een activiteit zichtbaar onder invloed zijn zullen worden uitgesloten van deelname zonder enig recht op terugbetaling of vergoeding.
 • Deelnemers die het verloop van de activiteit verstoren t.g.v. alcohol- of ander middelengebruik worden uitgesloten van verdere deelname zonder enig recht op terugbetaling of vergoeding.

4.    Annulatie

4.1. Algemene opmerkingen

4.1.1. Weer of geen weer

 • WilderZin organiseert het ganse jaar rond buitenactiviteiten in de natuur. Liefst in de zon, soms met een druppel regel, af en toe met een sneeuwvlok.

4.1.2. Noodweer

 • Enkel in geval van aangekondigd noodweer is het mogelijk dat een activiteit wordt geannuleerd of uitgesteld door WilderZin.
 • WilderZin baseert zich hiervoor op de officiële waarschuwingen van het KMI.

4.2. Annulatie door Deelnemers

4.2.1. Individuele Deelnemers

 • Deelnemers die hun inschrijving voor een activiteit om welke reden ook wensen te annuleren brengen WilderZin hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte.
 • Bij annulatie door de deelnemer wordt een administratieve kost van 25,00 EUR in rekening gebracht.
 • Als de annulatie bovendien minder dan 42 dagen voor de voorziene vertrekdatum van de activiteit gebeurt behoudt WilderZin zich het recht om de deelnameprijs gedeeltelijk of volledig in te houden volgens volgende modaliteiten:

< 42 dagen voor vertrek

30%

< 28 dagen voor vertrek

50%

< 14 dagen voor vertrek

100%

4.2.2. Groepen of Bedrijven

 • Groepen of bedrijven die hun aanbod op maat na ondertekening van de offerte om welke reden ook wensen te annuleren brengen WilderZin hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte.
 • Bij annulatie door de klant blijft het voorschotbedrag ten belope van 30% van de offerteprijs te allen tijde verschuldigd.
 • Als de annulatie minder dan 28 dagen voor de voorziene vertrekdatum van de activiteit gebeurt behoudt WilderZin zich het recht om de offerteprijs gedeeltelijk of volledig in te houden volgens volgende modaliteiten:

< 28 dagen voor vertrek

50%
< 14 dagen voor vertrek

100%

4.3. Annulatie door WilderZin

4.3.1. Verwittiging deelnemers

 • Als WilderZin een geplande activiteit om eender welke reden dient te annuleren worden de deelnemers hier zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail van op de hoogte gebracht.

4.3.2. Terugbetaling of compensatie

 • Deelnemers hebben in geval van annulatie door WilderZin steeds recht op een volledige terugbetaling van het al betaalde inschrijvingsgeld.
 • In geval van annulatie door aangekondigd noodweer kan WilderZin voorstellen om de geplande activiteit naar een andere datum te verplaatsen. Het staat de deelnemers volledig vrij om dit aanbod al dan niet te aanvaarden.
 • Deelnemers kunnen geen aanvullende schadevergoeding vragen bij annulatie van een geplande activiteit door WilderZin.

5.    Privacy & Gegevens

5.1.Privacy

5.1.1. Cookie & Privacybeleid

5.2.Foto en beeldmateriaal

5.2.1. Toestemming

 • Door deelname aan de activiteiten geven deelnemers WilderZin de toestemming om foto's en video's gemaakt tijdens de activiteit te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Dit gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, publicatie in gedrukte materialen, online platformen, sociale media en andere marketingactiviteiten van WilderZin en partners.
 • Deelnemers die niet wensen dat hun beeltenis wordt gebruikt voor deze doeleinden dienen dit schriftelijk of per e-mail aan WilderZin kenbaar te maken voorafgaand aan de activiteit.

5.2.2. Afstand van recht

 • Deelnemers stemmen ermee in afstand te doen van enige vergoeding voor het gebruik van hun beeltenis in verband met deze promotionele activiteiten.

6.    Slotbepalingen

6.1.Juridische Info

6.1.1. Bevoegde rechtbank

 • Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.
 • De partijen stemmen in met de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken en doen afstand van enig recht om bezwaar te maken tegen deze keuze van jurisdictie.

6.1.2. Geldigheid

 • Mocht enig artikel, paragraaf, zin, of deel van deze algemene voorwaarden om welke reden ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, blijven de overige artikelen, paragrafen, zinnen, of delen volledig van kracht en geldig, tenzij de ongeldigheid een essentieel onderdeel van deze overeenkomst aantast.
Scroll naar boven