COOKIES & PRIVACY BIJ WILDERZIN

Laatst bijgewerkte versie: 07/09/2023

Privacyverklaring

WILDERZIN

Laatst bijgewerkte versie: 12 december 2023

WilderZin hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van je privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

WilderZin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 27 april 2016, afgekort AVG); en de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG van de Europese gemeenschap (beter gekend als GDPR) die gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers (in voege getreden op 25 mei 2018).

EIGENAAR VAN DE WEBSITE

WilderZin wordt vertegenwoordigd door Olivier De Sutter, in diens hoedanigheid van zaakvoerder.

Adres: Boeksveldstraat 38, 2610 ANTWERPEN
Ondernemingsnummer: 0804.364.283

Telefonisch kan je ons bereiken op 0456 20 47 26
Via mail op hallo@wilderzin.be

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is WilderZin. Wij respecteren de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

DATABEHEER EN VERWERKING

Wat we doen met de data die je ons meedeelt:

 • We verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in huidig privacybeleid;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden opgevraagd;
 • We vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • We nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • We respecteren je rechten inzake inzage, rectificatie en wissen van gegevens, hoe je dat recht kunt uitoefenen lees je verder in dit privacybeleid.

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de bovenaan vermelde contactgegevens.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Je informatie te verstrekken over onze werking en diensten; je te helpen en je vragen te beantwoorden; te evalueren of we jou een dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden;
 • Communicatie in kader van de door jou afgenomen producten en diensten van WilderZin (uitvoering overeenkomst met klanten);
 • Het versturen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen voor onze activiteiten, producten en diensten (mits jouw toestemming);

OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, sociale mediaprofielen (bijvoorbeeld Facebook- of LinkedIn-profielen);
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, maaltijdvoorkeuren;
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer en rijksregisternummer (enkel om tegemoet te komen aan wettelijke verplichtingen);
 • Foto’s (voor de publicatie op de website, nieuwsbrief, sociale media en andere publicaties)
 • Niet naamsgebonden of persoonlijke identiteitsgegevens, die door de GDPR-regelgeving derhalve als persoonsgegevens worden beschouwd omdat ze een band met u leggen. Hieronder vallen IP-gegevens van uw browser, en gegevens die door tracking- en analyse cookies en pixels worden verzameld

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

DIRECT MARKETING EN PROSPECTIE

WilderZin behoudt zich het recht om op basis van zijn gerechtvaardigd belang om te ondernemen, gegevens van klanten, bezoekers van de website, of personen die op een andere manier in contact komen met WilderZin te prospecteren of informatie te bezorgen over het aanbod en de geboden diensten in het kader van direct marketingcampagnes en acties.  Het gaat in dat geval om informatie die WilderZin rechtstreeks heeft verkregen via onze contactformulieren of de tools die we daartoe op onze website gebruiken. Lees in die zin ook ons cookiebeleid.

Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, met uitzondering van verwerkers die WilderZin inschakelt om zijn direct marketingactiviteiten te realiseren.  In geen geval mogen deze verwerkers deze gegevens aanwenden voor hun eigen commerciële doeleinden en campagnes die niet rechtstreeks van WilderZin uitgaan.

We zien er tevens op toe het aantal marketingboodschappen te beperken in tijd en regelmaat.  We houden ons eraan jou in elk marketingbericht dat per e-mail wordt verstuurd de mogelijkheid te bieden eenvoudig uit te schrijven voor dit soort informatie.  Let er wel op dat we je dan mogelijks niet meer kunnen op de hoogte houden van interessante nieuwigheden in ons aanbod, events, en soortgelijke updates op onze websites of andere kanalen. 

Je hebt ten allen ten de mogelijkheid om ons te vragen jouw gegevens niet langer voor marketing en prospectie te gebruiken.

DOORGEVEN VAN DATAGEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het beheer van de internetomgeving (webhosting);
 • Het beheer van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk);
 • Het beheer van onze klantendatabase (o.a. CRM);
 • Het beheer en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen (bv. Mailchimp).

Met deze verwerkers maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Indien je inschrijft voor een activiteit die WilderZin samen met een partner organiseert, delen we je gegevens met deze partner in kader van de organisatie van deze activiteit. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is en/of tenzij je ons hiervoor (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

HOE LANG BEWAREN WE JOUW GEGEVENS 

WilderZin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

HOE WE VOOR JOUW EN ONZE DATA ZORGEN

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens WilderZin van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT JE GEGEVENS (INZAGE, AANPASSING, VERWIJDERING, OVERDRACHT)

Je hebt recht op inzage en recht op correctie van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Verwijdering van gegevens door ons of door één van onze verwerkers kan worden aangevraagd in zover dit niet in strijd is met de wettelijke en subsidiematige verplichtingen die we moeten naleven.

Bovenaan deze privacyverklaring vind je de nodige contactgegevens om ons te contacteren. Je kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan WilderZin, Boeksveldstraat 38, 2610 ANTWERPEN, hallo@wilderzin.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van jouw persoonsgegevens.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen.

Mocht je toch een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door WilderZin, dan kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacy Commissie):

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Email: contact@apd-gba.be

UPDATE EN WIJZIGING

WilderZin kan zijn privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 7 september 2023.

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur een email naar hallo@wilderzin.be als je deze wilt raadplegen.

Cookiebeleid

WILDERZIN

Laatst bijgewerkte versie: 7 september 2023

Ons Cookiebeleid is nauw verweven met onze zorg om zorgvuldig om te gaan met jouw data en gegevens die gebruikers identificeren. We willen je daarover zo transparant mogelijk informeren.

EIGENAAR VAN DE WEBSITE

WilderZin wordt vertegenwoordigd door Olivier De Sutter, in diens hoedanigheid van zaakvoerder.

Adres: Boeksveldstraat 38, 2610 ANTWERPEN
Ondernemingsnummer: 0804.364.283

Telefonisch kan je ons bereiken op 0456 20 47 26
Via mail op hallo@wilderzin.be

WAAR IS ONS COOKIEBELEID VAN TOEPASSING

Ons cookiebeleid is van toepassing op alle online diensten van WilderZin, met name alle websites, mobiele websites, pagina’s op sociale media en andere online pagina's die toegang bieden tot WilderZin content en waar de inhoud door onszelf beheerd wordt. Uitgesloten hiervan zijn pagina’s of blokken informatie die WilderZin of ons aanbod vermelden, op sites van derden.

WAAROM COOKIES

Net als de meeste websites gebruikt ook WilderZin cookies op zijn websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die al dan niet tijdelijk, door de webbrowser worden opgeslagen op je PC of mobiele telefoon. De meeste cookies worden tijdelijk geplaatst, t.t.z. tot wanneer je de browser afsluit.

Ze helpen om bepaalde informatie die je al een keer hebt ingevoerd niet opnieuw te moeten intypen wanneer je terugkomt, of onthouden bepaalde voorkeuren.  Andere cookies zorgen er dan weer voor dat de site correct wordt weergeven in je verschillende browsers.

Andere cookies gebruiken we om te weten hoe vaak je onze site bezoekt en welke pagina’s je raadpleegt.  Op die manier kunnen we onze inhoud steeds beter aanpassen aan jouw noden en onze site in zijn geheel klantvriendelijker maken. Sommige cookies laten ons toe je ook op onze andere kanalen gerichte informatie over ons aanbod aan te bieden.   

Lees hieronder welke cookies we gebruiken, waarvoor we ze gebruiken en hoe je het opslaan van cookies kunt blokkeren in je webbrowser.

WELKE TYPE COOKIES GEBRUIKEN WE

FUNCTIONELE COOKIES

Deze cookies zorgen in het algemeen voor de goede werking van de website en voor gebruiksgemak. Ze laten toe dat bepaalde gegevens niet telkens opnieuw moeten gedownload worden van onze servers en dat bepaalde voorkeuren of invulvelden onthouden worden.

Deze cookies worden geplaatst door onze eigen website en zijn dus zogenaamde First Line cookies. WilderZin gebruikt WordPress samen met een aantal toevoegingen (add-ons) die ook soms bestandjes plaatsen. De informatie in deze cookies is anoniem. Een groot deel van deze cookies worden na je bezoek verwijderd. De informatie blijft op je browser of in onze serversomgeving. We delen deze informatie niet met derden.

ANALYTISCHE COOKIES

Met analytische cookies doen we kennis op. Ze zijn nodig om ons inzicht te verschaffen hoe jij als gebruiker onze website gebruikt. Op die manier kunnen we relevante informatie bieden en onze energie stoppen in wat jij als bezoeker ook echt belangrijk vindt, en weten we technisch ook voor welke toestellen en webbrowsers we onze site moeten optimaliseren.

Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Deze cookies komen dus van Google. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd en deze cookies bevatten ook nooit persoonlijke informatie. Over het algemeen hebben ze een levensduur van 1 tot 2 jaar. Op de website van Google kan je hun privacy beleid in detail nalezen en vertellen ze welke cookies voor analytics worden gebruikt. Maar laat ons alvast even samenvatten dat Google deze informatie niet mag gebruiken om je als gebruiker te identificeren of voor andere Google diensten mag aanwenden.

Naast Google Analytics gebruiken we mogelijks af en toe andere analyse-tools, die ons bijvoorbeeld laten zien waar mensen op klikken of welke delen van de pagina vooral de aandacht trekken.  Deze cookies komen van de makers van deze tools en worden enkel gebruikt om ons die inzichten en rapportering te verschaffen.   De informatie is anoniem, of met andere woorden niet gelinkt aan individuele gebruikers.

TRACKING COOKIES

Deze cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we je op onze website en andere kanalen gerichte informatie bieden en berichten tonen die ook echt aansluiten bij de informatie waar je naar op zoek bent. 

Via zogenaamde pixels kunnen we bijvoorbeeld weten of je onze website bezoekt via een advertentie die bij een zoekopdracht verscheen, of via een facebook of Instagram bericht dat je eerder hebt gezien. Door middel van deze cookies kunnen we je ook op de hoogte houden wanneer we wijzigingen maken, nieuwe relevante informatie te bieden hebben of gewoon om je even te herinneren aan ons aanbod.

Mogelijks gebruikte cookies & pixels:

 • Doubleclick: dit cookies ziet welke pagina’s en onderdelen van de site je gebruikt. We kunnen zien of je op de site bent gekomen via een online advertentie van ons.  Deze cookie komt van Google en wordt na 26 maanden verwijderd.  De informatie wordt enkel door WilderZin gebruikt en nooit gedeeld met anderen
 • Google Analytics remarketing: net als de vorige verkrijgen we hiermee inzicht wanneer je onze site eerder hebt bezorgd en waarin je bent geïnteresseerd.  Op die manier tonen we bijvoorbeeld geen advertenties aan wie onze site en ons aanbod al kent. 
 • Facebook pixel.  Dit is een pixel die Facebook ter beschikking stelt en waarmee we aan bezoekers van onze website relevante berichten kunnen tonen op facebook en Instagram. Zonder deze pixel loop je informatie over onze updates en programma’s mis of krijg je algemene berichten te zien die misschien niet aansluiten bij wat je zoekt.
 • Hubspot: onze nieuwsbrieven worden verstuurd via Hubspot. Deze berichten bevatten een pixel, zodat we weten wanneer je ons bericht hebt gelezen of erop door hebt geklikt. Op de website van Hubspot kan je in detail lezen welke gegevens worden bijgehouden en gelinkt worden aan jouw e-mailadres.   

Indien we in de toekomst andere Tracking cookies toevoegen, zullen we ons beleid updaten.

We maken je er attent op dat je deze Third Party cookies (dus de cookies van andere domeinen dan wilderzin.be) afzonderlijk kunt uitzetten in alle populaire webbrowsers. Je kan op de websites van de uitgevers in detail nalezen welke gegevens verzameld worden en welke verklaringen zij daarover publiceren. WilderZin vervult geen rol bij de verzameling en verwerking van deze gegevens en slaat deze informatie dus zelf niet op. We maken enkel gebruik van de functionaliteiten die de gebruikte netwerken bieden om informatie te kanaliseren.

HOE SCHAKEL JE HET GEBRUIK VAN COOKIES UIT 

Je bent niet verplicht om cookies te aanvaarden en kan het gebruik ervan uitschakelen in je webbrowser. Lees hieronder hoe je cookies in jouw webbrowser kunt uitschakelen : 

JOUW RECHTEN IN VERBAND MET COOKIES

UITSCHAKELEN

Zie hierboven om het gebruik van cookies uit te schakelen. Bestaande cookies kan je ook verwijderen uit je browser. Je kan dat doen voor alle cookies, alle cookies die zijn geplaatst binnen een bepaalde tijdspanne, of enkel specifieke cookies. Raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser.

RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE EN WISSEN VAN GEGEVENS

Zoals uitgelegd gebruiken we geen cookies die expliciete persoonsgegevens bevatten. Bepaalde verzamelde gegevens (tracking cookies) laten toe om een band te leggen met jou als persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens; hierop is ons privacybeleid van toepassing.  Je kunt de trackingscookies ook gewoon verwijderen, waardoor je geen aangepaste berichten meer krijgt. 

Bij twijfel kan je ons een bericht te sturen op hallo@wilderzin.be

KLACHTEN

Mocht je om gelijk welke reden een klacht hebben over de manier waarop we cookies gebruiken, kan je je uiteraard in eerste instantie tot onszelf richten. We zullen er alles aan doen om je probleem toe te lichten en op te lossen. 

Je kan je ook wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Per email : contact@apd-gba.be

UPDATE EN WIJZIGING

WilderZin heeft het recht om zijn cookiebeleid op elk moment te veranderen. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer we onze diensten, infrastructuur of tools wijzigen; of wanneer de wetgeving wijzigt. Wanneer we een aanpassing maken laten we je dat weten in de Privacy & Cookie informatiebalk die op de website verschijnt.  Alle informatie geldt vanop het moment dat een nieuw beleid wordt gepubliceerd.

De laatste wijziging gebeurde op 7 september 2023.

Scroll naar boven